Preklady z/do angličtiny

Bežný preklad

Pod pojmom bežný preklad rozumiem preklad textov všeobecného charakteru, ktoré neobsahujú špecifické výrazy a odbornú terminológiu z konkrétnej oblasti. Patria sem najmä texty so všeobecným spoločenským zameraním, publicistika, osobná korešpondencia, písomná komunikácia úradov a pod.

Odborný preklad - archeológia

Dlhodobo sa špecializujem na preklad odborných archeologických textov do angličtiny, ktoré vychádzajú v odborných časopisoch, zborníkoch a samostatných publikáciách. Hoci nemám archeologické vzdelanie, vyrastala som v rodine archeológov a od malička som sa pohybovala v prostredí archeologických výskumov a múzeí. Prekladám problematiku zo širokej škály oblastí od rímskych pamiatok po leteckú archeológiu, numizmatiku či antropológiu. Pomocou prekladateľského softvéru SDL Studio zabezpečujem konzistentnosť prekladu a terminológie, vytváram si vlastnú terminologickú databázu. Medzi mojich hlavných klientov patrí Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity, Archeologický ústav SAV, Múzeum mesta Bratislavy.

Odborný akademický preklad - humanitné a spoločenské vedy

Prekladám aj akademické texty z iných odborov, ktoré patria do okruhu môjho záujmu, najmä z odborov literárna veda a lingvistika (sú súčasťou môjho filologického vzdelania v rámci anglistiky a nordistiky), pedagogika a psychológia (mám základné pedagogické vzdelanie aj praktické skúsenosti zo školstva), história, politológia, sociológia. Preložím odborné články, abstrakty, resumé, učebné materiály, popularizačné publikácie a iné texty v rámci týchto odborov. Pri akademických textoch dbám na jednotnosť terminológie, naštudujem si problematiku, zorientujem sa v odbornom diskurze, upravím bibliografické údaje, sledujem logickú nadväznosť textu a jeho členenie, nejasnosti konzultujem s autorom.

Problematika EÚ

Pre renomovanú slovenskú prekladateľsko-lokalizačnú spoločnosť prekladám úradné dokumenty Európskej únie z angličtiny do slovenčiny – právne akty, oznámenia, rozsudky, rozhodnutia, zápisnice, výročné správy a iné. Ide o dokumenty európskych inštitúcií a agentúr zo širokého spektra oblastí od poľnohospodárstva, jednotného trhu, hospodárskej súťaže, sociálnych vecí, inštitucionálnych záležitostí po dopravu, životné prostredie či energetiku. Preklad týchto textov si vyžaduje znalosť špecifického jazyka európskych dokumentov a orientáciu v prísnych formálnych a štylistických zásadách týchto písomností. Prekladá sa pomocou prekladateľského softvéru SDL Studio.

Propagačné materiály - cestovný ruch a marketing

Rada vám preložím texty, pri ktorých je dôležitá estetická stránka prekladu a vyžadujú si štylistickú zručnosť. Predovšetkým ide o informačné materiály pre cestovné kancelárie a turistické informačné centrá: prezentačné materiály miest, múzeí, kultúrnych pamiatok a inštitúcií, ako aj prospekty pre hotely, reštaurácie, kaviarne, čajovne, vinotéky. Do tejto kategórie patria aj iné marketingové texty – reklamné a propagačné materiály, letáky, newslettre, katalógy produktov, webové stránky.

Knižný preklad

Pre slovenské vydavateľstvá prekladám vecnú a umeleckú literatúru z angličtiny a nórčiny do slovenčiny. Preložila som viacero populárno-vedeckých kníh z ekonómie a psychológie, eseje z histórie, literatúru faktu, motivačnú literatúru, detektívne romány a serióznu beletriu – poviedky, romány, novelu. Mojimi klientmi sú vydavateľstvá Premedia, Slovart a Ikar. Prekladám aj texty pre autorov, napríklad som do angličtiny preložila scenár k dokumentárnemu filmu.

Cenník prekladateľských služieb

Cena je orientačná a závisí od náročnosti prekladu a úrovne pôvodného textu.

 

 

bežný preklad do slovenčiny

odborný preklad do angličtiny

prvá normostrana

20 €

25 €

dve normostrany

35 €

40 €

tri normostrany

50 €

55 €

každá ďalšia strana

13 €

16 €

* 1 normostrana (NS) = 1800 znakov s medzerami

* počet normostrán sa zaokrúhli na 0,5 NS nahor

* najmenšou účtovanou jednotkou je 1 NS

* nie som platca DPH

Close Menu